És objecte d'aquest expedient decidir si es pot procedir a la immatriculació d'una finca en virtut d'expedient de domini notarial tramitat a l'efecte, quan no coincideix el titular cadastral amb el promotor de l'expedient, segons la certificació cadastral incorporada al títol. D'acord amb l'article 203 de la Llei Hipotecària resulta que la identitat que exigeix el precepte entre el títol i la certificació cadastral es refereix exclusivament a la descripció de la finca. En coherència amb l'exposat, la regla cinquena del precepte preveu la notificació a titular cadastral, previsió que no tindria sentit si la norma exigís la coincidència del titular amb el promotor de l'expedient. Per tot això, el defecte ha de ser revocat.

Fecha: 
dijous, 18 juny, 2020