Legislación

-

Resolución de 26 de julio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Madrid n.º 22 a cancelar por caducidad dos anotaciones preventivas.

Fecha: 
divendres, 11 octubre, 2019

L'objecte del present recurs consisteix a determinar si és inscriptible un decret d'adjudicació en procediment d'execució directa sobre béns hipotecats si en el procediment consta que, amb posterioritat, s'ha notificat, però no requerit de pagament ni demandat, al tercer posseïdor que, no sent deutor del préstec hipotecari ni hipotecant no deutor, va adquirir la finca executada i va inscriure la seva adquisició abans d'iniciar-dit procediment Wn el cas que motiva el present expedient, en el qual, consultat el fitxer localitzador d'entitats inscrites (FLEI) i la pròpia documentació presentada, es comprova que les al·legacions realitzades pel recurrent, relatives al fet que la titular registral, es troba conformada per les mateixes persones que l'adjudicatària del bé, així com que les dues societats estan representades per la mateixa persona, són efectivament certes; motiu pel qual el jutge, en les diferents diligències que s'acompanyen, no estima necessari traslladar demanda i requeriment de pagament a qui ja es troba prou notificat del procediment i no en situació d'indefensió (article 24 de la Constitució espanyola).

Resolució de 26 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la qualificació negativa del registrador de la propietat de Xixona, per la qual se suspèn la inscripció d'un acte d'adjudicació i manament de cancel·lació derivats d'un procediment d'execució hipotecària.

Fecha: 
divendres, 11 octubre, 2019

Pàgines