Legislación

La servitud que es constitueix a l'escriptura que motiva aquest expedient no especifica en cap moment la utilitat que els titulars del predi dominant obtindran del predi servent Atès que la servitud afecta les finques i no les persones propietàries, el títol de constitució ha de fer un mínim de referència a la utilitat que es vol donar al predi dominant en establir-la, d'acord amb el que disposa l'article 566-1 del CCC. La direcció general ha acordat desestimar el recurs i confirmar la nota de la registradora de falta de claredat en la determinació de la utilitat.

RESOLUCIÓ JUS/938/2021, de 31 de març, dictada en el recurs governatiu interposat per Francisco Ofrecio Mulet, notari del Vendrell, contra la qualificació d’11 de desembre de 2020 de la registradora de la propietat titular del Registre de la Propietat núm. 1 del Vendrell que suspèn la inscripció d'una escriptura de constitució de servituds per manca de claredat en la determinació de la utilitat que se’n pretén obtenir.

Fecha: 
dilluns, 12 abril, 2021

Pàgines