Legislación

Es planteja en aquest expedient si és inscriptible en el Registre de la Propietat una certificació d'una acta d'adjudicació directa acordada en procediment de constrenyiment fiscal per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en la qual la Taula de la Subhasta, vist el resultat de la subhasta deserta, s'acorda l'alienació directa i l'adjudicació del bé, taxat en 12.345,84 euros i que va ser adjudicat per 1.001,01euros. Pel que fa a l'adjudicació directa després de quedar deserta la subhasta: No procedeix acudir a l'adjudicació directa perquè ha estat eliminada pel Reial Decret 1071/2017, i com resulta de l'actual article 107 del Reglament general de recaptació. Un cop declarada deserta la subhasta el procedent és aplicar la previsió de l'article 109.1, que de conformitat amb l'article 172.2 de la Llei general tributària, disposa que quan en el procediment d'alienació no s'haguessin adjudicat algun o alguns dels béns embargats, el òrgan de recaptació competent podrà proposar de forma motivada a l'òrgan competent la seva adjudicació a la Hisenda pública en pagament dels deutes no cobertes -o en cas de no entendre procedent aquesta opció, iniciar un nou procediment d'alienació a través d'una nova subhasta, d'acord a l'article 112.2 del Reglament general de recaptació. Pel que fa a el preu d'adjudicació inferior al 50% de la valor de taxació: És doctrina de la DG (per totes, la Resolució de 5 d'abril de al 2019), admetre que el creditor pugui sol·licitar l'adjudicació de la finca per una quantitat que representi menys del 50% de la valor de taxació de la finca, suposa trencar l'equilibri que el legislador ha volgut que el procediment de constrenyiment garanteixi entre els interessos de l'executant (obtenir la satisfacció del seu crèdit amb càrrec a el bé hipotecat), i de l'executat (no patir un perjudici patrimonial molt més gran que el valor del que es deu al creditor). La interpretació d'una norma no pot emparar l'empobriment desmesurat i sense fonament d'una banda, i l'enriquiment injust de l'altra »

Resolució de 12 de juliol de 2019, de la Direcció general dels Registres i del Notariat, en el recurs interposat contra la nota de qualificació estesa per la registradora de la propietat de Daimiel, per la qual se suspèn la inscripció de la transmissió d'una finca, realitzada en procediment d'execució administratiu.

Fecha: 
diumenge, 2 agost, 2020

En el títol qualificat s'aporta a una societat de guanys una finca de naturalesa rústica que es manifesta no inscrita. S'acompanya com a títol adquisitiu previ, escriptura de compravenda, per la qual l'aportant compra l'esmentada finca manifestant el caràcter privatiu del preu o contraprestació, amb asseveració del cònjuge de l'esmentat caràcter. La registradora suspèn l'inscripció per entendre que és una documentació creada ad hoc, fet que suposa eludir les prevencions que per a l'immatriculació mitjançant títol públic ha instituït el legislador. No concorren els elements necessaris per poder inferir la creació instrumental de documentació ad hoc per a procurar l'immatriculació eludint els requisits legals (ni la coetaneïtat o proximitat de tots dos negocis, ni la inexistència de títol original d'adquisició, ni hi ha transmissions circulars, ni el nul o baix cost fiscal de l'operació) ja que hi ha doble títol translatiu públic, ha passat més d'un any entre les dues transmissions -que és el criteri fixat legalment -, no acaba sent titular qui inicialment ho va transmetre, no encobreix un pacte d'atribució de guanys ex article 1355 CC donat el temps transcorregut entre l'adquisició i l'aportació; i s'ha tributat el corresponent a cada negoci jurídic documentat.

Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat d'Alcàsser de San Juan n.º 2, per la qual es denega la immatriculació d'una finca.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Perquè pogués inscriure (voluntàriament ja que no és preceptiva ni constitutiva la inscripció) la cessió d'un determinat préstec hipotecari com a conseqüència de la constitució de fons de titulització hauria d'aportar la còpia autoritzada de l'escriptura de constitució del fons en què figurés clarament el crèdit cedit, escriptura que hauria d'estar degudament liquidada d'l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, sense necessitat d'acreditar el consentiment ni la notificació als deutors cedits. Requisits que no es donen en el supòsit de fet d'aquest expedient.

Resolució de 12 de juny de 2020, de la Direcció general de Seguretat Jurídica i Fe Pública, en el recurs interposat contra la nota de qualificació de la registradora de la propietat de Sant Llorenç de l'Escorial n.º 3, per la qual es denega una instància privada sol·licitant la inscripció de la cessió d'una hipoteca a favor d'un fons de titulització d'actius.

Fecha: 
divendres, 31 juliol, 2020

Pàgines